بایگانی برچسب: رشد معنوی

تفاوت مدیتیشن و مراقبه و تمرکز چیست؟ – به بیانی ساده

تفاوت مدیتیشن و مراقبه

تمرکز پیام آور هوشیاری است. مدیتیشن پیام آور وسعت است. مراقبه پیام آور یگانگی جدایی ناپذیر است. ما تمرکز می کنیم زیرا می خواهیم به هدف دست پیدا کنیم. ما مدیتیشن می کنیم چون می خواهیم در قلب هدف زندگی کنیم. ما مراقبه می کنیم چون می خواهیم با هدف یکی شویم.