بایگانی برچسب: فرافکنی

کالبد انسان | آشنایی با ۷ کالبد اصلی انسان و ارتباط آن ها با چاکراها

کالبدهای انسانی

کالبدهای انسان چیست؟ همه عرفا و باطن گرایان متفق النظر هستند که انسان، موجودی دو بعدی یا دو وجهی ست، یعنی از بخش فیزیکی و ماورائی به وجود آمده است. کالبد فیزیکی انسان همین جسمی ست که در این دنیای مادی قادر به درک و احساس آن با حواس پنج گانه هستیم و بعد ماورائی،…